Skorzystaj jako Zamawiający z bezpłatnej konsultacji. Zadzwoń do nas! 881 766 655

Regulamin

REGULAMIN opennexus.com

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nieodpłatnych usług prowadzenia Formularza kontaktowego drogą elektroniczną, a także korzystania z opennexus.com, za pośrednictwem domeny opennexus.com (zwanego dalej: „opennexus.com”) i stanowi tym samym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

1 Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin opennexus.com.
 2. Formularz kontaktowy – formularz, za pomocą której Użytkownik zamieszcza informacje w celu przesłania ich do Usługodawcy.
 3. Strona Internetowa opennexus.com – oznacza strony internetowe, działające w domenie opennexus.com.
 4. Usługodawca – oznacza właściciela opennexus.com, którym jest Open Nexus Sp. z o.o. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000335959, NIP 7792363577, REGON 301196705, kapitał zakładowy 67.000 PLN, numer rachunku bankowego 77116022020000000148511753, e-mail cwk@platformazakupowa.pl, telefon: 22 101 02 02 (czynny w dni robocze, za wyłączeniem tzw. długich weekendów, w godzinach: 8:00-17:00)
 5. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z opennexus.com.
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

2 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do opennexus.com, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej opennexus.com, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca kieruje swoje usługi do przedsiębiorców oraz zamawiających i wykonawców w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
 3. opennexus.com jest udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony WWW opennexus.com jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na  opennexus.com treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie opennexus.com przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z treści zamieszczonych w opennexus.com w żadnym innym celu niż tylko w celu zapoznania się z ich treścią.
 7. Użytkownik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób działających w jego imieniu i uprawnionych do jego reprezentacji. Użytkownik zobowiązuje osoby działające w jego imieniu i uprawnione do jego reprezentacji do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

3 Korzystanie z opennexus.com

 1. Korzystanie z  opennexus.com oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na opennexus.com, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 2. Korzystanie z opennexus.com  odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z opennexus.com było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony opennexus.com to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1024 kbit/s. opennexus.com jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1366×768 pikseli.
 4. W celu skorzystania z Formularza kontaktowego na opennexus.com konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru NIP.
 5. Użytkownik korzystający z opennexus.com nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania opennexus.com
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika opennexus.com (lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę) w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet oraz dbać o bezpieczeństwo i poufność używanych danych logowania. Usługodawca sugeruje dokonywania systematycznej zmiany posiadanych haseł. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie jakiegokolwiek hasła.

 

4 Skorzystanie z Formularza kontaktowego 

 1. Na stronie opennexus.com udostępniona jest bezpłatna usługa Formularza kontaktowego, za pomocą którego przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych mogą kontaktować się z Usługodawcą.
 2. W celu skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik zobowiązany jest do udania się pod adres https://about.opennexus.com/contact-us/ i wypełnienia zawartych tam pól:
 1. Imię,
 2. Nazwisko,
 3. Adres e-mail,
 4. Telefon
 5. NIP 
 6. Treść wiadomości.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do podania rzeczywistych danych i ponosi odpowiedzialności za podszywanie się pod inne osoby. Podanie niezgodnych z rzeczywistością danych uprawnia Usługodawcę do zaprzestania świadczenia usług.
 2. W celu wysłania wiadomości, Użytkownik zobowiązany jest do odznaczenia pola informującego o tym, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
 3. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na opennexus.com. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń, lub rozwiązań.

 

5 Usługi

 1. Przesłanie wypełnionego Formularza kontaktowego jest równoznaczne z:
 1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
 2. poważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika przekazanych w Formularzu kontaktowym w celu świadczenia usługi oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika podczas korzystania z Formularza kontaktowego i, informacji związanych z obsługą techniczną ww. usług.
 1. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń opennexus.com lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu.
 2. Usługi prowadzenia Formularza kontaktowego są nieodpłatne.
 3. Wszelkie materiały na opennexus.com zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym lub edukacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna czy opinia prawna w żadnej konkretnej sprawie. Usługodawca nie odpowiada za treści zawarte na opennexus.com w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do nich. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem materiałów umieszczonych na opennexus.com ponosi Użytkownik.

 

6 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy podany w zakładce Kontakt.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój adres e-mail podany w formularzu oraz opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni, rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

7 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, operatorów poczty elektronicznej, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
 2. Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z usług opennexus.com, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z opennexus.com w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

8 Dane osobowe i pliki „Cookies”

Patrz Polityka prywatności

9 Rozwiązanie umowy

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas wypełniania formularza, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
 3. Wobec Konsumenta oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, nie mają zastosowania te postanowienia Regulaminu, które zgodnie z art. 385(1)-385(3) Kodeksu cywilnego stanowią niedozwolone postanowienia umowne.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów, z podmiotami, o których mowa w §9 ust.3 niniejszego Regulaminu, na gruncie zawartej Umowy, będzie sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Użytkownik, o którym mowa w §9 ust. 3 może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres cwk@platformazakupowa.pl zawierającej informację o przedmiocie odstąpienia oraz adres e-mail podany przez Użytkownika podczas wypełniania formularza.

 

10 Postanowienia dotyczące Konsumentów

 1. W przypadku chęci skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia, o którym mowa w §9 ust. 5 niniejszego Regulaminu może on skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co może nastąpić zarówno w tradycyjnej formie pisemnej, jak i w sposób opisany w §9 ust. 5 niniejszego Regulaminu. Odstąpienie, o którym mowa w niniejszym ustępie może nastąpić bez jakiejkolwiek przyczyny. Zapisy niniejszego ustępu mają także zastosowanie wobec osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego
 2. W związku z tym, iż świadczone przez opennexus.com usługi są darmowe, Użytkownik nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy, a Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu środków w związku z odstąpieniem od umowy na podstawie określonej w §9 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej (klik),
  2. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (klik) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  3. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Usługodawcą (więcej informacji klik),
  4. może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Nasz adres poczty elektronicznej to: iod@opennexus.com. Wyżej wymieniona platforma umożliwia dochodzenia roszczeń wynikłych z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług (w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE).
 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi treść cyfrową wolną od wad, a także wykonać usługę w sposób należyty. Usługodawca odpowiada za zgodność usługi z umową na podstawie przepisów o rękojmi zawartych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, a także na ogólnych zasadach odpowiedzialności kontraktowej zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Zgodnie z art 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy oraz w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

11 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie opennexus.com
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie, w każdej chwili, ze Strony Internetowej opennexus.com.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych, organizacyjnych lub technicznych. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na opennexus.com/regulamin wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu lub projekt nowego Regulaminu  co najmniej na 14 kolejnych dni kalendarzowych przed wejściem zmienionego Regulaminu w życie.
 4. Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianą Regulaminu, może nie skorzystać z usług Formularza kontaktowego.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów na gruncie zawartej Umowy będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy za wyjątkiem okoliczności wskazanych w §9 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

 

Przejdź do polityki prywatności opennexus.com

 

Załącznik nr 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Open Nexus Sp. z o.o. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000335959, NIP 7792363577, REGON 301196705, kapitał zakładowy 67.000 PLN, numer rachunku bankowego 77116022020000000148511753, e-mail cwk@platformazakupowa.pl.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):…………………….

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):…………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):……………………

– Adres konsumenta(-ów):…………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):……………

– Data:………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.